คณะบรรณาธิการ

รายนามคณะบรรณาธิการวารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน

 

 

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

บรรณาธิการบริหาร

ดร.พรภัทรา จำเริญ

ผู้อำานวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     
 บรรณาธิการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
     
 กองบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย์ศิริพร สุเมธารัตน์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพงศ์ จำรัสพันธ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู  ภูศรี   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร  พรหมโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ  รสจันทร์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
     
ออกแบบปก ; กราฟฟิก นายพรมงคล นาคดี
 
ผู้ตรวจพิสูจน์อักษร ; ประสานงาน นางสาวสมฤทัย ปิยะรัตน์
 
พิมพ์ที่ หจก.โคราชมาร์เก็ตติ้ง แอนด์โปรดักชั่น
205 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-241580